Miljöbyggnad – varför då?

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska byggregler, efter initiativ från bygg- och fastighetsbranschen, med målet att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Det finns tre nivåer inom certifieringssystemet, Brons, Silver och Guld och i Krokslätts Fabriker har vi valt att certifiera enligt nivå-Guld. Projektet granskas av ett opartiskt organ, Sweden Green Building Counsil, vilket säkerställer en hög kvalitet.

I certifieringen ingår 15 indikatorer fördelade under tre områden; Energi, Inomhusmiljö och Byggnadsmaterial. Inom dessa tre områden behandlas bland annat energianvändning, användandet av förnybar energi, ljudmiljö, ventilationsstandard samt granskning och dokumentation av byggvaror. Det innebär t. ex krav på energisnåla byggnader, god luftkvalitet, bra klimat sommar och vintertid och att de material som används inte är hälsovådliga eller skadliga för miljön.

Det krävs även att de boende besvarar en enkät ett till två år efter inflyttningen och att innemiljön då upplevs som positiv av majoriteten av de boende. Husen certifieras redan efter projektering men uppföljningen krävs för att behålla certifieringen.

Läs mer om vårt miljöarbete på www.husvarden.com

Indikatorer

Energi

Energianvändning – Våra hus ska använda max 50 kwh/kvm/år (krav enligt miljöcertifiering är max 65 kwh/kvm/år) för fastighetsdrift. Värmeeffektbehov – Både kyla och värme som huset utsätts för, och gör av med, påverkar inomhusklimatet. För miljöbyggnad guld är det lika viktigt att titta på de åtgärder som man kan vidta för att undvika övertemperaturer i en bostad, så väl som att värma den. Ett hus med låga värmeförluster åstadkoms genom att konstruera ett tätt och välisolerat hus med bra fönsterkvalitet och effektiv värmeåtervinning av ventilationen.
Solvärmelast – Hur mycket solvärme som strålar in i bostaden. Det påverkar val av fönster, solskydd och fönsterstorlek.
Energislag – All tillförd energi, i form av fjärrvärme via Mölndals Energi och grön el är miljömärkt.

Innemiljö

Ljudmiljö – Både fasader och fönster är anpassade efter de högsta ljudkraven som ställs i miljöbyggnad guld. Detsamma gäller t.ex för maskiner i lägenheten och för ljudklass på t.ex innerdörrar till sovrum.
Radon – Husen byggs i radonskyddat utförande.
Ventilationsstandard – Från- och tilluftsventilation med motströmsvärmeväxlare med hög återvinningsgrad som spar energi. Det innebär att tilluften är förvärmd när den når bostaden, vilket ger en bättre termisk komfort och man slipper drag som till exempel luftintag vid fönster ger.
Kväveoxid – Säkerställa låg tillförsel av kväveoxid via uteluften, som är en trafikrelaterad luftförorening.
Fuktsäkerhet – En diplomerad fuktsakkunnig följer och granskar projekteringen och byggnationen. Målet är att undvika att bygga in fukt i huset, som skulle kunna orsaka mögelbildning och dålig luftkvalitet.
Termiskt klimat vinter/sommar – Det uppnås genom klimatanpassad arkitektur, valt ventilationssystem i kombination med val av fönster och solskydd.
Dagsljus – För att optimera dagsljusbehov har vi vägt fönsterstorlekar mot solvärmelast, energiåtgång och tagit hänsyn till inomhuskvaliteter som golv i vitoljad ask, ljusa väggar och fönsters placering.
Legionella – Åtgärder tas för att förebygga risk för stillastående vatten i ledningar och badrum genom vattenledningslängder och varmvattencirkulation.

Byggnadsmaterial (kemiska ämnen)

Dokumentation och miljögranskning av byggvaror ska ske genom BVB-Byggvarubedömningen som är ett system för miljöbedömning av byggvaror. Digital loggbok i BVB används. Utfasningsämnen, enligt Kemikalieinspektionens kriterier, ska inte förekomma i byggmaterialet.